Xiao Mian


2022 | Mercury, Argon, Glass Tube, Transformer | 37'' × 6’’